Image Alt

ข่าวสาร โปรโมชั่น

The Sea Condominium

ทางนิติได้จัดโต๊ะสรงน้ำพระให้ท่านเจ้าของร่วมและแขกผู้เข้าพักเข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ